KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI KANUNU

 

 

BİLGİLENDİRME

 


Size ait kişisel verilerinizin güvenliği ve buna bağlı olarak özel hayatın gizliliği ilkesi gereğince düzenlenen 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu kapsamında siz müşterilerimizi bilgilendirmek isteriz.

 


Öncelikle kavram karmaşası yaşanmaması amacıyla tarafımızca belirli terimlerin açıklaması yapılacak, ardından ise verilerin hangi amaç için işleneceği, kimlere hangi amaç ile aktarılacağı, veri toplama yöntemi ile hukuki sebebi ve Kişisel Verilerin Korunması Kanunu kapsamında siz müşterilerimizin sahip olduğu haklar açıklanacaktır.

 


Kişisel Veri : Kimliği belirli veya belirlenebilir gerçek kişiye ilişkin her türlü bilgi

 


Kişisel Verilerin İşlenmesi : Kişisel verilerin tamamen veya kısmen otomatik olan ya da herhangi bir veri kayıt sisteminin parçası olmak kaydıyla otomatik olmayan yollarla elde edilmesi, kaydedilmesi, depolanması, muhafaza edilmesi, değiştirilmesi, yeniden düzenlenmesi, açıklanması, aktarılması, devralınması, elde edilebilir hale getirilmesi, sınıflandırılması ya da kullanılmasının engellenmesi gibi veriler üzerinden gerçekleştirilen her türlü işlem

 

 

Veri Sorumlusu : İMGE MODA TEKS.GİYİM AKSESUAR TUR.İNŞ.TİC.A.Ş. Kişisel verilerin işleme amaçlarını ve vasıtalarını belirleyen, veri kayıt sisteminin kurulmasından ve yönetilmesinden sorumlu olan gerçek veya tüzel kişi

 

 

Veri İşleyen : Veri sorumlusunun verdiği yetkiye dayanarak onun adına kişisel verileri işleyen gerçek veya tüzel kişi

 

 

Veri Kayıt Sistemi : Kişisel verilerin belirli kriterlere göre yapılandırılarak işlendiği kayıt sistemi

 

 

Anonim Hale Getirme : Kişisel verilerin, başka verilerle eşleştirilerek dahi hiçbir surette kimliği belirli veya belirlenebilir bir gerçek kişiyle ilişkilendirilemeyecek hale getirilmesi

Şirketimiz, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu çerçevesinde kişisel verilerinizi sizlere daha iyi ve zaman zaman kişiye özel hizmet verebilmemiz, hizmet kalitemizin yükseltilmesi, yeni ürün geliştirilmesi ve tanıtımı için işleyebilecektir.

 


Şirketimiz bünyesinde otomatik veri işleme sistemi uygulanmakta olup, Kişisel Veriler ilgili mevzuatta öngörülen süreler uyarınca saklanacak olup süreye ilişkin mevzuatta bir düzenleme bulunmaması halinde Kişisel Veriler veri işlendiği zaman yürütülen faaliyet amacının gerçekleşmesine kadarki süre kadar işlenmekte, daha sonra silinmekte, yok edilmekte veya anonim hale getirilmektedir.

Toplanan ve işlenen tüm verilerin korunmasına ilişkin sorumluluk Şirketimize aittir.

 


Kişisel verileriniz sizlere daha iyi hizmet verebilmemiz, hizmet kalitemizin yükseltilmesi, sizlere kişiye özel hizmet verilebilmesi için işlenecek olup, verileriniz ürün-hizmet tanıtımı, reklam, iletişim, promosyon, satış, pazarlama, mağaza kartı, kredi kartı ve üyelik bilgilendirmeleri uygulama ve işlemleri, dönemsel kampanya çalışmaları, müşteri profillerine yönelik özel promosyon faaliyetlerinin kurgulanması ve istenmeyen e-postaların iletilmemesine yönelik müşteri sınıflandırmaları ve kişisel bilgiler vasıtasıyla oluşturulacak reklam, tanıtım, pazarlama faaliyetlerinin devam etmesi, yeni ürünlerin geliştirilmesi, sunulması için kullanılacak olup, Şirketimizin çoğunluk pay sahipleri, doğrudan ve/veya dolaylı yurtiçi ya da yurtdışı iştiraklerimiz; faaliyetlerimizi yürütmek üzere hizmet aldığımız, işbirliği yaptığımız, iş ortağı kuruluşlar ve yine hizmetleri görebilmek amacı ile ilişki içinde bulunduğumuz diğer 3. kişilerle paylaşılabilecektir.

 


Kişisel verileriniz yazılı, sözlü olarak ya da elektronik ortamda her türlü yöntemle toplanabileceği gibi, teslim edilen mağaza formu, yapılan anketler aracılığıyla, elektronik ortamda site üyeliği ya da çevrimiçi alışverişler ve çağrı merkezi aracılığıyla onayınız dahilinde toplanabilecektir.

 


Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun 11. maddesi kapsamında veri sahibi olarak kişisel verilerinizin işlenip işlenmediğini öğrenme, kişisel verileriniz işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme, kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme, yurtiçi veya yurtdışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme, kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması halinde bunların düzeltilmesini isteme, kişisel verilerin işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması halinde kişisel verilerin silinmesi veya yok edilmesini isteme, düzeltilen veya silinen verilerin aktarılan üçüncü kişilere bildirilmesini isteme, işlenen veriler münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edildiği takdirde aleyhe ortaya çıkan sonuçlara itiraz etme, kişisel verilerin kanuna aykırı işlenmesi sebebiyle zarara uğranılması halinde zararın giderilmesini talep etme haklarına sahip olduğunuzu hatırlatmak isteriz.

 


Konuyla ilgili her türlü taleplerinizi kimliğinizi tevsik eden belgelerle aşağıda belirtilen Şirket adresimize iadeli taahhütlü gönderi ya da şahsen yapacağınız yazılı başvuru ile ya da e imzalı olarak aşağıda belirtilen eposta adresimize iletebilirsiniz.

 

 

Adres    : Altunizade Mh. Yetimhane Sk. Şimşek Apt. No: 2/1 Üsküdar/ İstanbul

 

 

E-posta : [email protected]

 

 

 

KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI KAPSAMINDA SES VE GÖRÜNTÜ KAYIT SİSTEMİ POLİTİKASI

AMAÇ VE KAPSAM

 


6698 sayılı Kişisel Verileri Korunması Kanunu kapsamında şirket nezdinde tutulan ses ve görüntülerin kaydı, izlenmesi ve saklanmasına ilişkin şirket politikası hakkında bilgilendirmede bulunulmaktadır.

 

 

AMAÇ, SÜRELER VE UYGULANACAK BÖLGELER

 


Görüntü ve ses kayıt sistemi güvenlik amacıyla şirket genel merkezi ve şubelerinde amaca uygun yer ve sayıda kameralar aracılığıyla gerçekleştirilmektedir. Yapılan kayıt ve izlemeler bina ve tesislerin güvenliği ile bina ve tesislere yapılan giriş ve çıkışların kontrolü amacıyla yürütülmektedir. Görüntü ve ses kayıt sistemleri haftanın yedi (7) günü, günde yirmi dört (24) saat boyunca kayıt yapmaktadır.

 

 

KAYDEDİLEN VERİLERE ERİŞİM, VERİLERİN AKTARILMASI VE VERİ GÜVENLİĞİ

 


Toplanan verilere sınırlı sayıdaki yetkilendirilmiş personel erişebilmekte olup, işbu kişilerce 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu çerçevesinde kişisel verilerin korunmasına ilişkin taahhütname imzalanmıştır. İzlenen ve/veya kaydı gerçekleştirilen görüntü ve sesler 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu kapsamında amaçla bağlı olarak üçüncü kişilere aktarılmaktadır. Veri güvenliği şirket iç yönetmeliği çerçevesinde ilgili mevzuat kurallarınca koruma altına alınmıştır.

 

 

KAYITLARIN MUHAFAZA SÜRELERİ

 


Elde edilen görüntü ve ses kayıtları mevzuatta öngörülen istisnalar haricinde 1 ay süreyle muhafaza edilmektedir.

 

 

KAMUNUN BİLGİLENDİRİLMESİ

 


Bina ve tesis girişlerinde ve şirketin internet sitesinde görüntü ve ses kaydı yoluyla izleme yapıldığı hususunda bilgilendirme yapılmaktadır.

 


İLGİLİ KİŞİLERİN HAKLARI

 


Görüntü ve ses kaydı yoluyla verileri kaydedilen ilgili kişiler; a) Kişisel verilerin işlenip işlenmediğini öğrenme b) İşlenmiş ise buna ilişkin bilgi talep etme c) Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme ç) Yurtiçinde veya yurtdışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme d) Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması halinde bunların düzeltilmesini isteme e) Kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme f) Kişisel verilerin düzeltilmesi, silinmesi veya yok edilmesine ilişkin işlemlerin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme g) İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme h) Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması halinde zararın giderilmesini talep etme haklarına sahiptir.