İMGE MODA TEKSTİL GİYİM AKSESUAR
TURİZM İNŞAAT VE TİCARET A.Ş.
SAKLAMA VE İMHA POLİTİKASI

EYLÜL 2020


 

İçindekiler

ÖNSÖZ.. 3

I.       AMAÇ, KAPSAM VE KULLANICILAR.. 3

II.          TANIMLAR.. 4

III.        SORUMLULUK VE GÖREV DAĞILIMLARI. 6

IV.        DOKÜMAN İÇERİĞİ. 7

1.      Kayıt Ortamları 7

2.      Kişisel Verilerin Saklanması 7

2.1.       Saklamaya İlişkin Açıklamalar. 7

2.2.       Saklamayı Gerektiren Hukuki Sebepler. 8

2.3.       Saklamayı Gerektiren Veri İşleme Amaçları 8

2.4.       Kişisel Verilerin Saklanma Süreleri 10

3.      Kişisel Verilerin Silinmesi, Yok Edilmesi veya Anonim Hale Getirilmesi 11

3.1.       Kişisel Verilerin Silinmesi, Yok Edilmesi veya Anonim Hale Getirilmesini Gerektiren Sebepler  11

3.2.       Kişisel Verilerin Silinmesi Yöntemleri 12

3.3.       Kişisel Verilerin Yok Edilmesi Yöntemleri 13

3.4.       Kişisel Verilerin Anonim Hale Getirilmesi 14

V.     PERİYODİK İMHA SİSTEMİ. 14

VI.        TEKNİK VE İDARİ TEDBİRLER.. 16

1.      Teknik Tedbirler. 16

2.      İdari Tedbirler. 17

VII.      GEÇERLİLİK VE DOKÜMAN YÖNETİMİ. 17

VIII.          YÜRÜRLÜK VE REVİZYON.. 17

IX.        VERİ SORUMLUSUNA BAŞVURU.. 18


ÖNSÖZ

İmge Moda Tekstil Giyim Aksesuar Turizm İnşaat ve Ticaret Anonim Şirketi,
(“Lefital” veya “Şirket”) Altunizade Mahallesi Yetimhane Sk. Sımsek Apt. No: 2/1 Üsküdar/İSTANBUL adresinde mukim, 169302-5 ticaret sicil numarası ile İstanbul Ticaret Sicil Müdürlüğü’ne kayıtlı bir e-ticaret şirketidir. Şirket bünyesinde kurulu e-ticaret markası olan Lefital aracılığıyla büyük beden kadın giyim ürünlerini https://www.lefital.com/ alan adlı internet sitesi üzerinden satışa sunmaktadır.

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun (“Kanun”) 16’ncı maddesi kapsamında Veri Sorumluları Sicili’ne (“VERBİS”) kayıt yükümlülüğü bulunan veri sorumluları, hazırlamış oldukları kişisel veri işleme envanterlerine uygun olarak, işlenen verilerin saklanması ve imhasına ilişkin sürecin belirlenmesi adına saklama ve imha politikası oluşturmakla yükümlü kılınmıştır. Bu kapsamda Kanun çerçevesinde veri sorumlusu sıfatına haiz Lefital de uyum süreci çerçevesinde VERBİS’e kayıt yükümlülüğünü yerine getirmiş olmakla birlikte Kanun’dan doğan diğer yükümlülüklerini de eksiksiz yerine getirmek amacıyla kişisel veri işleme faaliyetlerinin tümünü hukuka uygun olarak yerine getirmeyi ve kişisel verilerin güvenliğini en yüksek düzeyde sağlamayı hedeflemektedir. İşbu Kişisel Verileri Saklama ve İmha Politikası (“Politika”) Kanun ve 28.10.2017 tarihli 30224 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Kişisel Verilerin Silinmesi, Yok Edilmesi veya Anonim Hale Getirilmesi Hakkında Yönetmelik (“Yönetmelik”) hükümleri doğrultusunda hazırlanmış olup Şirket içerisinde fiilen uygulanmakta olan mevcut yöntemlerde veya mevzuat düzenlemelerinde değişiklik olması halinde Politika üzerinde ilgili güncellemeler yapılmaktadır.

 1. AMAÇ, KAPSAM VE KULLANICILAR

Lefital, hukuki ve sosyal sorumluluğunun bir parçası olarak öncelikle Kanun’dan doğan yükümlülüklerini yerine getirmek amacıyla gerekli tüm çalışmaları yapmakta ve veri işleme faaliyetlerini mevzuat hükümleri çerçevesinde gerçekleştirmektedir. Bu doğrultuda Yönetmelik’in 5’inci ve 6’ncı maddeleri kapsamında kişisel verilerin saklanması ve imhasına ilişkin yükümlülüklerin ve Yönetmelik’te belirtilen sair yükümlülüklerin yerine getirilmesi ve kişisel veri koruma, işleme ve imha düzenlemelerine ilişkin bu mevzuata dayanılarak çıkarılan Yönetmelik/Tebliğlere uymayı da taahhüt etmektedir.

İşbu Politika, yürürlükteki mevzuat çerçevesinde kişisel veri korumasının sağlanması ve Kanun ile diğer ilgili mevzuat kapsamında kişisel verilerin ve özel nitelikli kişisel verilerin saklanma sürelerine riayet edilerek muhafaza edilmesi ve gerekli veri imha çalışmalarının yapılması için uygulanmakta olan çerçeve koşulları içermekte olup Lefital tarafından gerçekleştirilmekte olan saklama ve imha faaliyetlerine ilişkin iş ve işlemler konusunda usul ve esasları belirlemek amacıyla hazırlanmıştır.

İşbu Politika, Lefital nezdinde https://www.lefital.com/ alan adlı internet sitesi aracılığıyla söz konusu faaliyetleri gerçekleştirmek amacıyla elde edilen müşteri, üye, üye adayı ve ziyaretçi sıfatına haiz gerçek veya tüzel kişilere ait kişisel verileri kapsamaktadır.

Politika Kanun’da belirtildiği şekilde, tamamen veya kısmen otomatik olan ya da herhangi bir veri kayıt sisteminin parçası olmak kaydıyla otomatik olmayan yollarla verilerin işlendiği sistemlerde yer alan kişisel verileri ve özel nitelikli kişisel verileri içermektedir.

İstatistiki değerlendirmeler, anket çalışmaları veya çalışmalar için elde edilen veriler gibi anonim hale gelmiş, tanımlanamayan veri veya tüzel kişilere ilişkin veriler, Kanun’un 28 inci maddesi kapsamında kişisel veri olarak kabul edilmemektedir ve işbu Politika’ya tabi değildir.

İşbu Politika Kanun ve ilgili düzenlemeler doğrultusunda ve Lefital prosedürleri gereğince güncellenmekte olup, yapılan değişiklikler güncellemenin KVK Kurulu tarafından kabul edilmesiyle birlikte yürürlüğe girecektir.

 1. TANIMLAR

İşbu Politika’da yer alan hukuki ve teknik terimlerin tanımları aşağıdaki tabloda gösterilmiştir:

5651 sayılı Kanun

5651 sayılı İnternet Ortamında Yapılan Yayınların Düzenlenmesi ve Bu Yayınlar Yoluyla İşlenen Suçlarla Mücadele Edilmesi Hakkında Kanun

6563 sayılı Kanun

6563 sayılı Elektronik Ticaretin Düzenlenmesi Hakkında Kanun

6098 sayılı Kanun

6098 sayılı Türk Borçlar Kanunu

6102 sayılı Kanun

6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu

6502 sayılı Kanun

6502 sayılı Tüketicini Korunması Hakkında Kanun

6698 sayılı Kanun

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu

Açık Rıza

Belirli bir konuya ilişkin, bilgilendirilmeye dayanan ve özgür iradeyle açıklanan rıza

Alıcı Grubu

Veri sorumlusu tarafından kişisel verilerin aktarıldığı gerçek veya tüzel kişi kategorisi

Anonim Hale Getirme

Kişisel verilerin, başka verilerle eşleştirilerek ve/veya birleştirilerek dahi hiçbir suretle kimliği belirli veya belirlenebilir bir gerçek kişiyle ilişkilendirilemeyecek hale getirilmesi işlemi

Elektronik Ortam

Kişisel verilerin elektronik aygıtlar ile oluşturulabildiği, okunabildiği, değiştirilebildiği ve yazılabildiği ortamlar

Elektronik Olmayan Ortam

Elektronik ortamların dışında kalan tüm yazılı, basılı, görsel vb. diğer ortamlar

İlgili Kişi

Kişisel verisi işlenen gerçek kişi, veri sahibi

İmha

Kişisel verilerin silinmesi, yok edilmesi veya anonim hale getirilmesi

Kayıt Ortamı

Tamamen veya kısmen otomatik olan ya da herhangi bir veri kayıt sisteminin parçası olmak kaydıyla otomatik olamayan yollarla işlenen kişisel verilerin bulunduğu her türlü ortam

Kişisel Veri

Kimliği belirli veya belirlenebilir gerçek kişiye ilişkin her türlü bilgi

Kişisel Veri İşleme Envanteri

Veri sorumlularının iş süreçlerine bağlı olarak gerçekleştirmekte oldukları kişisel verileri işleme faaliyetlerini; kişisel verileri işleme amaçları ve hukuki sebebi, veri kategorisi, aktarılan alıcı grubu ve veri konusu kişi grubuyla ilişkilendirerek oluşturdukları ve kişisel verilerin işlendikleri amaçlar için gerekli olan azami muhafaza edilme süresini, yabancı ülkelere aktarımı öngörülen kişisel verileri ve veri güvenliğine ilişkin alınan tedbirleri açıklayarak detaylandırdıkları envanter

Kişisel Verilerin İşlenmesi

Kişisel verilerin tamamen veya kısmen otomatik olan ya da herhangi bir veri kayıt sisteminin parçası olmak kaydıyla otomatik olmayan yollarla elde edilmesi, kaydedilmesi, depolanması, muhafaza edilmesi, değiştirilmesi, yeniden düzenlenmesi, açıklanması, aktarılması, devralınması, elde edilebilir hale getirilmesi, sınıflandırılması ya da kullanılmasının engellenmesi gibi veriler üzerinde gerçekleştirilen her türlü işlem

Kişisel Verilerin Silinmesi

Kişisel verilerin hiçbir surette tekrar erişilemez ve tekrar kullanılamaz hale getirilmesi işlemi.

Kişisel Verilerin Yok Edilmesi

Kişisel verilerin hardware ve software (yani fiziki ve elektronik ortamda) hiçbir kimse tarafından hiçbir şekilde erişilemez, geri getirilemez ve tekrar kullanılamaz hale getirilmesi işlemi. (Örneğin; bir CD veya flash diskin imha edilmesi, parçalanması veya yakılması, personel özlük dosyasının yakılması, yeniden kâğıt haline getirilmesi vs.)

KVKK/Kanun

7 Nisan 2016 tarihli ve 29677 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu

Kurul

Kişisel Verileri Koruma Kurulu

Kurum

Kişisel Verileri Koruma Kurumu

Özel Nitelikli Kişisel Veri

Kişilerin ırkı, etnik kökeni, siyasi düşüncesi, felsefi inancı, dini, mezhebi veya diğer inançları, kılık ve kıyafeti, dernek, vakıf ya da sendika üyeliği, sağlığı, cinsel hayatı, ceza mahkûmiyeti ve güvenlik tedbirleriyle ilgili verileri ile biyometrik ve genetik verileri

Periyodik İmha

Kanunda yer alan kişisel verilerin işlenme şartlarının tamamının ortadan kalkması durumunda tekrar eden aralıklarla re’ sen gerçekleştirilecek silme, yok etme veya anonim hale getirme işlemi.

Politika

Kişisel Verileri Saklama ve İmha Politikası

Lefital/Şirket

İmge Moda Tekstil Giyim Aksesuar Turizm İnşaat ve Ticaret Anonim Şirketi

Lefital KVK Birimi

Lefital nezdinde kurulmuş olan ve işbu Politika’nın yürütülmesinden ve takibinden sorumlu olan Kurul

Sicil/VERBİS

Veri Sorumluları Sicili

Silme

Kişisel verilerin ilgili kullanıcılar için hiçbir şekilde erişilemez ve tekrar kullanılamaz hale getirilmesi işlemi

Veri İşleyen

Veri sorumlusunun vermiş olduğu yetkiye dayanarak onun adına kişisel veri işleyen gerçek veya tüzel kişi

Veri Kayıt Sistemi

Kişisel verilerin belirli kriterlere göre yapılandırılarak işlendiği kayıt sistemi.

Veri Sahibi/İlgili Kişi/İlgili Kişiler

Kişisel verisi işlenen gerçek kişi

Veri Sorumlusu

Kişisel verilerin işlenme amaçlarını ve vasıtalarını belirleyen, veri kayıt sisteminin kurulmasından ve yönetilmesinden sorumlu olan gerçek veya tüzel kişi, (İşbu Politika içerisinde Lefital olarak ifade edilecektir.)

Yok Etme

Kişisel verilerin hiç kimse tarafından hiçbir şekilde erişilemez, geri getirilemez ve tekrar kullanılamaz hale getirilmesi işlemi

Yönetmelik

28 Ekim 2017 tarihli 30224 sayılı Resmî Gazete’ de yayımlanan Kişisel Verilerin Silinmesi, Yok Edilmesi veya Anonim Hale Getirilmesi Hakkında Yönetmelik.

 1. SORUMLULUK VE GÖREV DAĞILIMLARI

Kanun, Yönetmelik ve Politika ile belirtilen verinin saklanması ve imhasına dair gereklerin yerine getirilmesinde tüm çalışanlar, danışmanlar, iş ortakları ve sair surette Lefital nezdinde kişisel veri saklayan ve işleyen herkes sorumludur.

Her iş birimi kendi iş süreçlerinde ürettiği veriyi saklamak ve korumakla yükümlüdür; ancak üretilen verinin iş biriminin kontrolü ve yetkisi dışında sadece bilgi güvenliği sisteminde bulunması durumunda, söz konusu veri bilgi güvenliği sistemlerinden sorumlu birimler tarafından saklanacaktır. İş süreçlerini etkileyecek ve veri bütünlüğünün bozulmasına, veri kaybına veya yasal düzenlemelere aykırı sonuçlar doğmasına neden olacak periyodik imhalar, ilgili kişisel verinin türü, içinde yer aldığı sistemler ve veri sahibi iş birimi dikkate alınarak kural olarak bilgi güvenliği sistemleri bölümlerince ve aşağıda görev dağılımları verilen KVK Kurulu tarafından yapılacaktır.

Verilerin fiziksel ortamlarda tutulması durumunda Şirket içerisinde ilgili departman tarafından periyodik imha sürelerine veya ilgili kişinin talebi dahilinde iletilecek veri imha süreçlerine bağlı kalınarak kişisel verilerin imhası sağlanacaktır. Şirket, her departman özelinde veri imha süreçleri ve işbu Politika’da belirtilen usul ve esaslar hakkında tüm çalışanlarını, iş ortaklarını veya sair Lefital nezdinde kişisel veri saklayan kişileri bilgilendirdiğini taahhüt etmektedir.

Tablo 1: Saklama ve imha süreçleri görev dağılımı

Personel

Unvan

Birim

Görev Tanımı

Verilerin fiziksel ortamda toplanması, saklanması ve imha edilmesinin denetlenmesi

Verilerin dijital ortamda toplanması, saklanması ve imha edilmesinin denetlenmesi

Verilerin dijital ortamda toplanması, saklanması ve imha edilmesi

Verilerin fiziksel ortamda toplanması, saklanması ve imha edilmesi  

         

 1. DOKÜMAN İÇERİĞİ

 1. Kayıt Ortamları

Tamamen veya kısmen otomatik olan ya da herhangi bir veri kayıt sisteminin parçası olmak kaydıyla otomatik olmayan yollarla işlenen kişisel verilerin bulunduğu her türlü ortam, kayıt ortamı kapsamına girmektedir. Bu kapsamda kişisel veriler, Lefital tarafından aşağıda sıralanan ortamlarda hukuka uygun olarak saklanmaktadır.

Tablo 2: Verilerin muhafaza edildiği kayıt ortamları

Elektronik Ortamlar

Elektronik Olmayan Ortamlar

Personel Bilgisayarları

Kağıt Ortamları

Sunucu Sistemleri

Manuel Veri Kayıt Sistemleri

Dijital Arşiv (İK Dijital Arşiv, Muhasebe Micro Program Yedekleri)

Arşiv (İnsan Kaynakları, Muhasebe)

PDKS Sistemleri

Kilitli Birim Dolapları

E-mail

Arşiv (İnsan Kaynakları, Muhasebe)

Bulut Bilişim Sistemleri

Çıkartılabilir bellekler (USB, Hafıza Kartı vb.)

Mobil Cihazlar (Telefon, Tablet vb.)

 1. Kişisel Verilerin Saklanması

  1. Saklamaya İlişkin Açıklamalar

Kanunun 3’üncü maddesinde kişisel verilerin işlenmesi kavramı tanımlanmış, 4’üncü maddesinde işlenen kişisel verinin işlendikleri amaçla bağlantılı, sınırlı, ölçülü olması ve ilgili mevzuatta öngörülen veya işlendikleri amaç için gerekli süre kadar muhafaza edilmesi gerektiği belirtilmiştir. Buna ek olarak Kanun’un 5 ve 6’ncı maddelerde ise kişisel verilerin işleme şartları sayılmıştır. Lefital tarafından işlenmekte olan kişisel veriler, Kanun kapsamında oluşturulan envanter ve Kişisel Veri İşleme Politikası’nda detayları belirtildiği üzere çeşitli hukuki sebepler ile ve kanuni yükümlülükler gereğince belirlenen süreler kadar Şirket nezdinde saklanmaktadır.

  1. Saklamayı Gerektiren Hukuki Sebepler

Lefital nezdinde gerçekleştirilen faaliyetler kapsamında işlenen kişisel veriler, işbu Politika ilgili maddelerinde belirtilen süreler kadar yukarıda açıklanan kayıt ortamlarında muhafaza edilmektedir.

Kişisel verilerin saklanmasına ilişkin dayanılabilecek hukuki sebepler aşağıdaki gibidir:

 • Açık Rıza
 • Fiili İmkansızlık Nedeni ile Açık Rıza Alınamaması
 • Sözleşmenin Kurulması veya İfası İçin Veri İşlemenin Gerekli Olması
 • Hukuki Yükümlülük
 • Kanunlarda Açıkça Öngörülmesi
 • Hakkın Tesisi, Kullanılması ve Korunması,
 • Meşru Menfaat
 • İlgili Kişi’nin Kendisi Tarafından Alenileştirilmesi

Tarafımızca kişisel verileri saklama süreçlerinde hukuki sebep olarak “kanunlarda öngörülme”ye dayanıldığı hallerde aşağıda yer alan kanunlar esas alınmıştır:

 • 6698 sayılı Kişisel Verileri Koruma Kanunu
 • 6098 sayılı Türk Borçlar Kanunu
 • 5651 sayılı İnternet Ortamında Yapılan Yayınların Düzenlenmesi ve Bu Yayınlar Yoluyla İşlenen Suçlarla Mücadele Edilmesi Hakkında Kanun
 • 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu
 • İnternet Toplu Kullanım Sağlayıcıları Yönetmelik
 • Ticari Defterlere İlişkin Tebliğ
 • 2019/12 sayılı Bilgi ve İletişim Güvenliği Tedbirleri Genelgesi
 • 213 sayılı Vergi Usul Kanunu
 • 6563 sayılı Elektronik Ticaretin Düzenlenmesi Hakkında Kanun
 • Posta Gönderilerine İlişkin Güvenlik Tedbirleri Usul ve Esasları

Bu kanunlar uyarınca ve yürürlükte olan diğer ikincil düzenlemeler çerçevesinde öngörülen saklama süreleri kadar saklanmaktadır.

  1. Saklamayı Gerektiren Veri İşleme Amaçları

Lefital tarafından işlenmekte olan kişisel veriler; aşağıdaki tabloda sayılan amaçlar dahilinde mevzuatlarda öngörülen süreler kadar Şirket nezdinde saklanmaktadır.

Veri Kategorisi

Veri Türü

İşleme Amacı

Kimlik

Ad Soyad

 • İlgili Kişi ile Akdedilen Üyelik Sözleşmesi Gereği Yükümlülüklerin Yerine Getirilmesi
 • Firma / Ürün / Hizmetlere Bağlılık Süreçlerinin Yürütülmesi
 • İlgili Kişinin Üyelik Kaydının Gerçekleştirilmesi
 • Cinsiyet ve Doğum Tarihi Verisi Vasıtasıyla Analizlerin Yapılması
 • İlgili Kişi ile Akdedilen Mesafeli Satış Sözleşmesi Uyarınca Yükümlülüklerin Yerine Getirilmesi
 • Satın Alınan Ürüne İlişkin Sevk İrsaliyesi Düzenlenmesi
 • Mal / Hizmet Satış Süreçlerinin Yürütülmesi
 • Mal / Hizmet Satış Sonrası Destek Hizmetlerinin Yürütülmesi
 • Müşteri İlişkileri Yönetimi Süreçlerinin Yürütülmesi
 • Müşteri Memnuniyetine Yönelik Aktivitelerin Yürütülmesi
 • Reklam / Kampanya ve Promosyon Süreçlerinin Yürütülmesi
 • Sözleşme Süreçlerinin Yürütülmesi
 • Talep / Şikayetlerin Takibi
 • Ürün/Hizmetlerin Pazarlama Süreçlerinin Yürütülmesi
 • Faaliyetlerin Mevzuata Uygun Yürütülmesi
 • Hukuk İşlerinin Takibi ve Yürütülmesi
 • İlgili Kişinin Üyelik İçin Gereken Asgari Yaşı Sağladığının Doğrulanması
 • İletişim Faaliyetlerinin Yürütülmesi
 • Tedarik Zinciri Yönetimi Süreçlerinin Yürütülmesi
 • Yetkili Kişi, Kurum ve Kuruluşlara Bilgi Verilmesi

Doğum Tarihi

Cinsiyet

İletişim

Adres

 • İletişim Faaliyetlerinin Yürütülmesi
 • İlgili Kişinin İzni Halinde Elektronik Ticari İleti Gönderilmesi
 • İlgili Kişinin Üye Hesabı Şifresinin Unutması Halinde Yeni Şifrenin İletilmesi
 • Üyelik Hesabının Oluşturulması
 • Satın Alınan Ürüne İlişkin Sevk İrsaliyesi Düzenlenmesi
 • Satın Alınan Ürünün İlgili Kişiye Gönderilebilmesi
 • Faaliyetlerin Mevzuata Uygun Yürütülmesi
 • Firma/Ürün/Hizmetlere Bağlılık Süreçlerinin Yürütülmesi
 • Mal/Hizmet Satış Sonrası Destek Hizmetlerinin Yürütülmesi
 • Mal/Hizmet Satış Süreçlerinin Yürütülmesi
 • Müşteri İlişkileri Yönetimi Süreçlerinin Yürütülmesi
 • Müşteri Memnuniyetine Yönelik Aktivitelerin Yürütülmesi
 • Reklam/Kampanya/Promosyon Süreçlerinin Yürütülmesi
 • Talep/Şikayetlerin Takibi
 • Tedarik Zinciri Yönetimi Süreçlerinin Yürütülmesi
 • Ürün/Hizmetlerin Pazarlama Süreçlerinin Yürütülmesi

E-Posta Adresi

Telefon Numarası

Müşteri İşlem

Sipariş Bilgisi

 • Satın Alınan Ürünün İlgili Kişiye Gönderilmesi
 • Siparişe Dair Gerekli İşlemlerin Yapılması
 • İlgili Kişinin Taleplerinin Yerine Getirilmesi
 • Fatura Düzenlenmesi
 • Faaliyetlerin Mevzuata Uygun Yerine Getirilmesi
 • Finans ve Muhasebe İşlerinin Yürütülmesi
 • Firma/Ürün/Hizmetlere Bağlılık Süreçlerinin Yürütülmesi
 • Mal/Hizmet Satış Sonrası Destek Hizmetlerinin Yürütülmesi
 • Mal/Hizmet Satış Süreçlerinin Yürütülmesi
 • Mal/Hizmet Üretim ve Operasyon Süreçlerinin Yürütülmesi
 • Müşteri İlişkileri Yönetimi Süreçlerinin Yürütülmesi
 • Müşteri Memnuniyetine Yönelik Aktivitelerin Yürütülmesi
 • Ürün/Hizmetlerin Pazarlama Süreçlerinin Yürütülmesi

Talep Bilgisi

Fatura

İşlem Güvenliği

IP Adresi Bilgileri

 • Kullanıcı Deneyiminin Arttırılması
 • Çerez Kayıtları Vasıtasıyla İlgili Kişinin İnternet Sitesindeki Faaliyetlerinin Analiz Edilmesi
 • Faaliyetlerin Mevzuata Uygun Yerine Getirilmesi
 • Bilgi Güvenliği Süreçlerinin Yürütülmesi
 • Erişim Yetkilerinin Yürütülmesi
 • Yetkili Kişi, Kurum ve Kuruluşlara Bilgi Verilmesi

İnternet Sitesi Giriş Çıkış Bilgileri

Şifre Bilgisi

Çerez Kayıtları

Sistem ve Uygulama Kullanıcı Hesap Bilgileri

Finans

Hesap Bilgileri

 • Finans ve Muhasebe İşlerinin Yürütülmesi
 • Mal/Hizmet Satış Süreçlerinin Yürütülmesi
 • Ücret Politikasının Yürütülmesi
 • Faaliyetlerin Mevzuata Uygun Yürütülmesi
 • Sözleşme Süreçlerinin Yürütülmesi
 • Ürün/Hizmetlerin Pazarlama Süreçlerinin Yürütülmesi
 • Yetkili Kişi, Kurum ve Kuruluşlara Bilgi Verilmesi

Banka Bilgileri

Kart Bilgileri

Pazarlama

Alışveriş Geçmişi Bilgileri

 • Firma/Ürün/Hizmetlere Bağlılık Süreçlerinin Yürütülmesi
 • Müşteri İlişkileri Yönetimi Süreçlerinin Yürütülmesi
 • Müşteri Memnuniyetine Yönelik Aktivitelerin Yürütülmesi
 • Pazarlama Analiz Çalışmalarının Yürütülmesi
 • Reklam/Kampanya/Promosyon Süreçlerinin Yürütülmesi
 • İlgili Veriler Aracılığıyla Yapılan Analizler Doğrultusunda İlgili Kişilere Özelleştirilmiş Kampanyaların Sunulması

Çerez Kayıtları

Kampanya Çalışması ile Elde Edilen Bilgiler

  1. Kişisel Verilerin Saklanma Süreleri

Lefital, faaliyetleri kapsamında işlemekte olduğu kişisel verileri Kanun’un 4’üncü maddesinde yer alan veri işleme ilkelerine uygun olarak aşağıda belirtilen süreler kadar muhafaza etmektedir.

Tablo 3: Kişisel verilerin saklanma süreleri

Veri Kategorisi

Saklama Süresi

Kimlik

İlgili sözleşmenin/hukuki ilişkinin/faaliyetin sona ermesini takiben 10 yıl + 6 ay

İletişim

İlgili sözleşmenin/hukuki ilişkinin/faaliyetin sona ermesini takiben 10 yıl+6 ay

Müşteri İşlem

İlgili sözleşmenin/hukuki ilişkinin sona ermesini takiben 10 yıl + 6 ay

İşlem Güvenliği

İlgili sözleşmenin/hukuki ilişkinin/faaliyetin sona ermesini takiben 2 yıl

Finans

İlgili sözleşmenin/hukuki ilişkinin sona ermesini takiben 10 yıl + 6 ay

Pazarlama

İlgili sözleşmenin/hukuki ilişkinin sona ermesini takiben 1 ay

 1. Kişisel Verilerin Silinmesi, Yok Edilmesi veya Anonim Hale Getirilmesi

Kanun’un 7’nci maddesi uyarınca, Kanun ve diğer ilgili mevzuatta yer alan düzenlemelere uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen işlenme sebeplerinin ortadan kalkması halinde kişisel verilerin, re’sen veya ilgili kişinin talebi üzerine veri sorumlusu tarafından silinmesi, yok edilmesi veya anonim hale getirilmesi gerekmektedir. İşbu düzenleme kapsamında Lefital, aşağıda açıklanacak usul ve yöntemler ile kişisel verilerin imhasını gerçekleştirmekte ve Kanun’dan doğan yükümlülüklerini yerine getirmektedir.

Lefital, kişisel verilerin silinmesi, yok edilmesi veya anonim hale getirilmesi işlemleri esnasında gerekli tüm idari ve teknik tedbirleri almaktadır. Bu kapsamda kişisel verilerin saklanması esnasında kişisel hukuka aykırı erişimleri engellemek üzere Lefital tarafından alınmış ve aşağıda açıklamalarına yer verilen teknik ve idari tedbirler kişisel verilerin imhası süreçlerinde de uygulanmaktadır. Bununla birlikte, fiziki ortamda bulunan verilerin imhası esnasında; veriler, yukarıda görev dağılımı verilen kişiler dışındaki birisi tarafından erişilmesinin engellenmesi için kapalı kutular ile imha edilecek ortama getirilmekte ve imha görevli kişiler tarafından gerçekleştirildikten sonra imha tutanağı oluşturulmaktadır. Elektronik ortamdaki veriler bakımından ise öncelikle yetki sınırlandırması yapılarak imha edilecek verilere erişimler kısıtlanmakta akabinde imha edilecek verilerin elektronik ortamda bulunduğu konumlar tespit edilerek aşağıda detayları açıklandığı şekilde verilerin imhası gerçekleştirilmektedir. Elektronik ortamda verilerin imha işlemi Bilgi Teknolojileri departmanı çalışanlarından imha sürecinde görev almış kişiler tarafından yerine getirilmektedir. Ayrıca bu kişilerden bilgi güvenliği taahhütnamesi de alınmış olup verilerin imhası sürecinde gerekli tüm idari ve teknik tedbirlerin uygulanması amaçlanmıştır.

  1. Kişisel Verilerin Silinmesi, Yok Edilmesi veya Anonim Hale Getirilmesini Gerektiren Sebepler

İlgili kişilerin kişisel verileri, yukarıda sayılmış olan kişisel veri işleme nedenlerinin ortadan kalkması, işlemeye esas teşkil eden mevzuatın değişmesi veya mülga hale gelmesi, Kanun’un 11’inci maddesi uyarınca ilgili kişinin kişisel verilerinin silinmesi, yok edilmesi veya anonim hale getirilmesine ilişkin yaptığı başvurunun Lefital tarafından kabul edilmesi, Lefital’in, ilgili kişi tarafından kişisel verilerinin silinmesi, yok edilmesi veya anonim hale getirilmesi talebi ile kendisine yapılan başvuruyu reddetmesi, verdiği cevabı yetersiz bulması veya Kanun’da öngörülen süre içinde cevaplamaması ihtimallerinde; ilgili kişinin Kurul’a şikayette bulunması ve bu talebin Kurul tarafından uygun görülmesi durumlarında gerçekleştirilecek ilk periyodik imha süresinde imha edilmektedir.

  1. Kişisel Verilerin Silinme Yöntemleri

Kişisel verilerin silinmesi, kişisel verilerin ilgili kullanıcılar için hiçbir şekilde erişilemez ve tekrar kullanılamaz hale getirilmesi işlemidir. Lefital, verilerin muhafaza edildiği kayıt ortamlarına göre verilerin silinmesi için ayrı yöntemler uygulamaktadır.

Kişisel verilerin silinmesi sürecinde öncelikle silme işlemine konu edilecek kişisel veriler ve erişim yetki/kontrol matrisi kullanılmak suretiyle ilgili veriye erişim yetkisi bulunan kullanıcılar belirlenmekte, ilgili kullanıcıların kişisel veriler üzerindeki erişim, geri getirme, tekrar kullanma gibi yetkileri kaldırılmakta ve aşağıda yer alan yöntemler ile veriler silinmektedir.

Tablo 4: Kişisel verilerin silinmesi yöntemleri

Kayıt Ortamı

Silme Yöntemi

Bulut Bilişim Sistemleri

Sunucularda bulunan veriler ‘Delete’ komutu ile silinmektedir. Ayrıca ilgili kullanıcının erişim ve geri getirme hakları yetki matrisi doğrultusunda kaldırılmaktadır.

E-mail Ortamı

E-mail ortamında bulunan veriler silme komutu verilmek suretiyle silinmektedir. Ayrıca ilgili kullanıcının silinmiş verileri geri getirme yetkisi de kaldırılmaktadır.

Merkezi Sunucular

Merkez sunucularda bulunan veriler ‘Delete’ komutu ile silinmekte ve yeniden geri getirilememektedir. Ayrıca ilgili kullanıcının erişim hakları kaldırılmaktadır.

Personel Bilgisayarları

Personel bilgisayarında bulunan veriler tespit edilerek ‘Delete’ komutu ile silinmekte ve yeniden geri getirilememektedir.  

Fiziksel Ortamlar

Kağıt ortamında bulunan veriler kağıt öğütme makinası ile imha edilecektir. Arşivde bulunan kişisel veriler bakımından silme ve imha işlemi arşive erişim yetkisi bulunan kişi tarafından diğer kullanıcılar için tekrar kullanılamaz hale getirilmesi yöntemi ile uygulanmakta, kilitli birim dolaplarında bulunan kişisel veriler için de yine erişim yetkisi bulunan kullanıcı tarafından aynı yöntem uygulanmaktadır.

PDKS Sistemleri

Delete’ komutu ile silinmekte ve yeniden geri getirilememektedir.    Çalışanın işten ayrılması durumunda talep olmaksızın otomatik olarak imha edilmektedir.

Kamera Kayıt Sistemleri

Delete’ komutu ile silinmekte ve yeniden geri getirilememektedir.   

Ancak, kişisel verilerin silinmesi işlemi, diğer verilere de sistem içerisinde erişilememe ve bu verileri kullanamama sonucunu doğuracak ise, aşağıdaki koşulların sağlanması kaydıyla, kişisel verilerin ilgili kişiyle ilişkilendirilemeyecek duruma getirilerek arşivlenmesi halinde de kişisel veriler silinmiş sayılacaktır.

− Başka herhangi bir kurum, kuruluş veyahut kişinin erişimine kapalı olması,

− Kişisel verilere yalnızca yetkili kişiler tarafından erişilmesini sağlayacak şekilde gerekli her türlü teknik ve idari tedbirlerin alınması.

Bulut bilişim hizmeti alınan üçüncü taraf uygulamasından sağlanan hizmet nedeniyle silinen veriler 30 gün süre ile geri getirilebilir şekilde tutulmaktadır. Bulut bilişim sistemi üzerinde bulunan verilerin silinmesi halinde bu geri getirme yetkisi yalnızca yetki matrisinde belirtilen kişiler tarafından sağlanmaktadır. İlgili kişilerden ayrıca Bilgi Güvenliği Taahhütnamesi alınmış olup bu kişiler dışında silinen verilerin geri getirilmesi veya erişilmesi mümkün olmamaktadır.

  1. Kişisel Verilerin Yok Edilmesi Yöntemleri

Kişisel verilerin yok edilmesi, kişisel verilerin hiç kimse tarafından hiçbir şekilde erişilemez, geri getirilemez ve tekrar kullanılamaz hale getirilmesi işlemidir. 

Kişisel verilerin yok edilmesi için verilerin bulunduğu ortamlar ile tüm kopyaları tespit edilmekte ve tüm veriler için aşağıda belirtilen yöntemler uygulanmak suretiyle kişisel veriler yok edilmektedir.

Kayıt Ortamı

Yok Etme Yöntemi

Bulut Bilişim Sistemleri

 Üzerine Yazma

E-mail ortamı

 Üzerine Yazma

Merkezi Sunucular

 Üzerine Yazma

Personel Bilgisayarları

 Üzerine Yazma

Fiziksel Ortamlar

 Fiziksel Yok Etme

PDKS Sistemleri

 Üzerine Yazma

Kamera Kayıt Sistemleri

 Üzerine Yazma

Fiziksel Yok Etme: Kişisel veriler herhangi bir veri kayıt sisteminin parçası olmak kaydıyla otomatik olmayan yollarla da işlenebilmektedir. Bu tür veriler yok edilirken kişisel verinin sonradan kullanılamayacak biçimde fiziksel olarak yok edilmesi sistemi uygulanmaktadır. Kâğıt ve mikrofiş ortamındaki verilerin yok edilmesi de başka bir şekilde yok edilmeleri mümkün olmadığından bu şekilde gerçekleştirilmelidir.

Üzerine Yazma: Üzerine yazma yöntemi, özel yazılımlar aracılığı ile manyetik medya ve yeniden yazılabilir optik medya üzerinden en az yedi kez 0 ve 1’lerden oluşan rastgele veriler yazılarak eski verinin okunabilmesi ve kurtarılabilmesini imkânsızlaştıran veri yok etme yöntemidir.

  1. Kişisel Verilerin Anonim Hale Getirilmesi

Kişisel verilerin anonim hale getirilmesi, kişisel verilerin başka verilerle eşleştirilse dahi hiçbir surette kimliği belirli veya belirlenebilir bir gerçek kişiyle ilişkilendirilemeyecek hale getirilmesidir.

Kişisel verilerin anonim hale getirilmiş olması için; kişisel verilerin, veri sorumlusu veya alıcı grupları tarafından geri döndürülmesi ve/veya verilerin başka verilerle eşleştirilmesi gibi kayıt ortamı ve ilgili faaliyet alanı açısından uygun tekniklerin kullanılması yoluyla dahi kimliği belirli veya belirlenebilir bir gerçek kişiyle ilişkilendirilemez hale getirilmesi gerekmektedir.

Kişisel verinin tutulduğu veri kayıt sistemindeki kayıtlara uygulanan otomatik olan veya olmayan gruplama, maskeleme, türetme, genelleştirme, rastgele hale getirme gibi yöntemlerle yürütülen bağ koparma işlemlerinin hepsine anonim hale getirme yöntemleri adı verilmekte olup Lefital tarafından kişisel verilerin anonim hale getirilmesinde aşağıda belirtilen yöntemler kullanılmakta ve veriler ilgili kişi ile ilişkilendirilemeyecek hale getirilmektedir.

Tablo 6: Kişisel verilerin anonim hale getirilmesi yöntemleri

Anonim Hale Getirme Yöntemleri

Uygulama

Değer Düzensizliği Sağlamayan Anonim Hale Getirme Yöntemi

 • Değişkenleri Çıkartma
 • Kayıtları Çıkartma
 • Bölgesel Gizleme
 • Genelleştirme
 • Alt ve Üst Sınır Kodlama
 • Global Kodlama
 • Örnekleme

Değer Düzensizliği Sağlayan Anonim Hale Getirme Yöntemli

 • Mikro Birleştirme
 • Veri Değiş Tokuşu
 • Gürültü Ekleme

Anonim Hale Getirmeyi Kuvvetlendirici İstatistiksel Yöntemi

 • K-Anonimlik
 • L-Çeşitlilik
 • T-Yatkınlık

 1. PERİYODİK İMHA SİSTEMİ

Yönetmelik’in 5’inci maddesi uyarınca saklama ve imha politikası hazırlamış olan veri sorumlusunun, kişisel verileri silme, yok etme veya anonim hale getirme yükümlülüğünün ortaya çıktığı tarihi takip eden ilk periyodik imha işleminde, kişisel verileri silme, yok etme veya anonim hale getirme işlemlerini yerine getirme yükümlülüğü bulunmaktadır.

Lefital, ilgili mevzuat düzenlemelerinde öngörülen yükümlülüklere uygun olarak, yukarıda açıklanmış bulunan kişisel verilerin imhasını gerektiren sebeplerin ortaya çıkması halinde ilk periyodik imha sürecinde bu verileri silmekte, yok etmekte veya anonim hale getirmektedir.

Şirket nezdinde belirlenen periyodik imha süresi 6 ay olup periyodik imha işlemleri her yıl Haziran ve Aralık aylarında gerçekleştirilmektedir. Kişisel verilerin özel nitelikli kişisel veriler kapsamında olması halinde periyodik imha süresi 3 aydır.

Periyodik imha süresine ek olarak, ilgili kişinin veri sorumlusuna başvurusunun uygun görülmesi halinde en geç 30 gün içinde talep doğrultusunda imha işlemi gerçekleştirilecektir.

İmhası Gerçekleştirilen Kayıtlara Ait Bilgilerin Muhafazası

Kişisel verilerin silinmesi, yok edilmesi ve anonim hale getirilmesiyle ilgili yapılan bütün işlemler tutanak ile kayıt altına alınmakta ve söz konusu kayıtlar imha tarihinden itibaren en az 3 yıl süreyle saklanmaktadır.

Talep üzerine imha edilen veriler için tüm talep bilgileri ve ilgili kişi ile gerçekleştirilen iletişim detayları (yazılı form ve Kanun’da bahsi geçen kimlik doğrulama bilgileri, Lefital tarafından oluşturulmuş olan başvuru formu ve Kanun’da bahsi geçen kimlik doğrulama bilgileri, başvuru cevap formu, mail iletileri, ses kayıtları ve imha tarihi vb. gibi), kanunlara delil teşkil etmesi nedeniyle 3 yıl süre muhafaza edilmektedir.

Periyodik olarak gerçekleştirilen imha verileri, kanunlara delil teşkil etmesi nedeniyle 3 yıl süre ile muhafaza edilmektedir.

Veri imha kayıtlarına sadece KVK Kurulu Üyeleri erişebilmektedir.

Basılı ortamda bir imha gerçekleşti ise,

 • İmhası gerçekleştirilen evrakların veri kategorisi belirlenerek, birden fazla veri kategorisinin imhası gerçekleştirilmiş ise imha edilen kategoriler ardışık halde tutanakta belirtilir,
 • Periyodik imha gerçekleştiriliyor ise evrakları ayırt etmeye yarayan bir numara imha tutanağında belirtilir,
 • Talep üzerine imha gerçekleştiriliyorsa imha edilen evrakların bilgileri tutanağa işlenir (özlük numarası, fatura numarası vs.),
 • Evrakın oluşma tarihi ya da bir sözleşmenin ifası ile imha gerçekleşiyor ise sözleşme tarihi (periyodik imha ise tarih aralığı) ile
 • İmha tarihine kadar saklanmasını gerektiren sebepler (kanunlar/iş gerekçeleri) tutanağa yazılır.

Basılı ortam için gerçekleştirilen imhaların kayıtları işbu Politika’da belirtilen imha sürecinde görev alan kişilerce imza edilerek imha tutanakları Şirket merkezinde 3 yıl süre ile muhafaza edilmektedir.

Basılı ortamlar dışındaki ortamlarda yapılacak silme, yok etme veya anonim hale getirme işlemlerinde, oluşturulacak otomatik imha kayıtları içerisinde asgari olarak Müşteri Özlük bilgileri yer alır. Ayrıca elektronik ortamlarda gerçekleştirilen veri imha işlemlerinde log kayıtları da tutulmakta ve İnsan Kaynakları Departmanı’nda 3 yıl süre ile muhafaza edilmektedir.

 1. TEKNİK VE İDARİ TEDBİRLER

Kanun’un 12 inci maddesi uyarınca veri sorumlusu, kişisel verilerin hukuka aykırı olarak işlenmesini veya verilere hukuka aykırı erişilmesini önlemek ve verilerin güvenli şekilde muhafazasını sağlamak ile yükümlü kılınmıştır. Bununla birlikte veri sorumlusu nezdinde özel nitelikli kişisel verilerin işlenmesi durumunda Kurul tarafından belirlenmiş olan Özel Nitelikli Kişisel Verilerin İşlenmesinde Veri Sorumlularınca Alınması Gereken Yeterli Önlemler’e uygun şekilde veri işleme faaliyetinin gerçekleştirilmesi gerekmektedir. Bu kapsamda Lefital, alınması gereken tüm idari ve teknik tedbirleri almakta veri güvenliğinin sağlanması bakımından azami gayret ve özeni göstermektedir.

 1. Teknik Tedbirler

Lefital, tarafından uygulanmakta olan teknik tedbirler aşağıdaki gibidir:

 • Ağ güvenliği ve uygulama güvenliği sağlanmaktadır,
 • Bilgi teknolojileri sistemleri tedarik, geliştirme ve bakımı kapsamındaki güvenlik önlemleri alınmaktadır,
 • Bulutta depolanan kişisel verilerin güvenliği sağlanmaktadır,
 • Erişim logları düzenli olarak tutulmaktadır,
 • Erişim, bilgi güvenliği, kullanım, saklama ve imha konularında kurumsal politikalar hazırlanmış ve uygulamaya başlanmıştır,
 • Güvenlik duvarları kullanılmaktadır,
 • Kişisel veri içeren fiziksel ortamlara giriş çıkışlarla ilgili gerekli güvenlik önlemleri alınmaktadır,
 • Kağıt yoluyla aktarılan kişisel veriler için ekstra güvenlik tedbirleri alınmakta ve ilgili evrak gizlilik dereceli belge formatında gönderilmektedir,
 • Kişisel veri içeren ortamların güvenliği sağlanmaktadır,
 • Kişisel veriler yedeklenmekte ve yedeklenen kişisel verilerin güvenliği de sağlanmaktadır,
 • Kullanıcı hesap yönetimi ve yetki kontrol sistemi uygulanmakta olup bunların takibi yapılmaktadır,
 • Log kayıtları kullanıcı müdahalesi olmayacak şekilde tutulmaktadır,
 • Sızma testi uygulanmaktadır,
 • Çalışanlar için yetki matrisi oluşturulmuştur,
 • Görev değişikliği olan ya da işten ayrılan çalışanların bu alandaki yetkileri kaldırılmaktadır,
 • Güncel anti-virüs sistemleri kullanılmaktadır,
 • Kişisel veri içeren ortamların güvenliği sağlanmaktadır,
 • Kişisel veri içeren fiziksel ortamların dış risklere (yangın, sel vb.) karşı güvenliği sağlanmaktadır,
 • Şifreleme yapılmaktadır.

 1.  İdari Tedbirler

Lefital tarafından uygulanmakta olan idari tedbirler aşağıdaki gibidir:

 • Çalışanlar için veri güvenliği hükümleri içeren disiplin düzenlemeleri mevcuttur,
 • Çalışanlar için veri güvenliği konusunda belli aralıklarla eğitim ve farkındalık çalışmaları yapılmaktadır,
 • Gizlilik taahhütleri yapılmaktadır,
 • Kişisel veri güvenliği politika ve prosedürleri belirlenmiştir,
 • Kişisel veri güvenliği sorunları hızlı bir şekilde raporlanmaktadır,
 • Kişisel veriler mümkün olduğunca azaltılmaktadır,
 • Kullanıcı hesap yönetimi ve yetki kontrol sistemi uygulanmakta olup bunların takibi de yapılmaktadır,
 • İmzalanan sözleşmeler veri güvenliği hükümleri içermektedir,
 • Kurum içi periyodik ve/veya rastgele denetimler yapılmakta ve yapılmaktadır,
 • Özel nitelikli kişisel veri güvenliğine yönelik protokol ve prosedürler belirlenmiş ve uygulanmaktadır,
 • Veri işleyen hizmet sağlayıcılarının veri güvenliği konusunda belli aralıklarla denetimi sağlanmaktadır,
 • Veri işleyen hizmet sağlayıcılarının, veri güvenliği konusunda farkındalığı sağlanmaktadır.

 1. GEÇERLİLİK VE DOKÜMAN YÖNETİMİ

Lefital tarafından, fiilen uygulanmakta olan mevcut yöntemlerde veya mevzuat düzenlemelerinde değişiklik olması halinde Politika üzerinde ilgili güncellemeler yapılabilmektedir. Ancak her halükârda kişisel veri güvenliğinin azami düzeyde sağlanması bakımından Politika en az yılda bir kez kontrol edilmekte ve gerekli görülen düzenlemeler yapılmaktadır.

İşbu Politika’nın etkinliği ve yeterliliği değerlendirilirken, ayrıca periyodik imha sırasında yaşanan aksaklıklar ile hakkında hiçbir kayıt tutulmayan veya Kanun’a ve Politika’da belirtilen yöntemlere uygun şekilde imha edilmeyen dokümanların sayısı göz önünde bulundurulmaktadır.

 1. YÜRÜRLÜK VE REVİZYON

İşbu Politika  04.11.2020 tarihinde yürürlüğe girmiştir. Lefital’in Politika üzerinde değişiklik yapma hakkı saklı olup Politika’nın tamamının veya belirli maddelerinin yenilenmesi durumunda Politika’nın yürürlük tarihi güncellenecektir. Politika’nın revize edilmesi halinde yeni Politika örneği ilgili yerlerde ilan edilecektir.

 1. VERİ SORUMLUSUNA BAŞVURU

İşbu Politika kapsamında ilgili kişi sıfatına haiz veri sahiplerinin, Kanun’un 11. maddesine göre veri sorumlusuna başvurarak; kendileriyle ilgili kişisel verilerin işlenip işlenmediğini öğrenme, işlenmişse bunlara ilişkin bilgi talep etme, verinin içeriğinin eksik veya yanlış olması halinde bunların düzeltilmesini, hukuka aykırı olması halinde ise silinmesini, yok edilmesini ve buna göre yapılacak işlemlerin verilerin açıklandığı üçüncü kişilere bildirilmesini ve verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zararlarının giderilmesini talep etme hakları bulunmaktadır.

İlgili kişi sıfatına haiz olmanız halinde taleplerinizi, kimliğinizi tespit edecek bilgi ve belgeler ile yazılı ve ıslak imzalı olarak Şirket merkezinin bulunduğu Altunizade Mahallesi Yetimhane Sk. Sımsek Apt. No: 2/1 Üsküdar/İSTANBUL adresine bizzat elden iletebilir, noter kanalıyla gönderebilir, Şirketimize ait olan [email protected]  KEP adresi üzerinden elektronik imzalı olarak gönderebilir veya Şirketimiz sistemlerinde e-mail adresinizin kayıtlı olması durumunda [email protected] e-posta adresi üzerinden Şirketimize iletebilirsiniz.

Lefital tarafından, taleplerinizin 30 günden fazla olmamak üzere en kısa sürede ve işlemin maliyeti olmadığı sürece ücret talep edilmeksizin cevaplanacağı taahhüt edilmektedir.